Opòtinite pou Travay ak pou Volontè

Klas Anglè

Kontakte Winki si ou gen kesyon:
winki@welcomeproject.org oswa rele nan 617-623-6633 oswa Aplike sou entènèt la pou anseye.

Pwofesè Volontè ESOL

Pwojè Byevini nan ap chèche pwofesè volontè pou ka anseye oswa ede avèk yon klas ESOL. Pwogram fòmasyon pwofesè ki dire 10 èdtan nou an konbine avèk sipò kontinyèl prepare ni pwofesè ki fèk ap anseye ni ki gen eksperyans pou reyisi nan pwogram nou an. Aprè premye fòmasyon an, volontè yo ap anseye oswa asiste moun k’ap aprann Anglè 2 oswa 4 èdtan chak semèn, plis tan preparasyon ak reyinyon chak mwa.


Pou moman sa nou ap aksepte aplikasyon pou volontè yo pou anseye klas maten oswa aswè yo.

Pou aplike nan pwogram fòmasyon pwofesè nou an, klike la. 

Asistan Pwogram Anglè Volontè

Pozisyon asistan pwogram lan se 5 - 10 èdtan chak semèn. Asistan an gen opòtinite pou obsève klas yo si li vle, epi antre nan yon òganizasyon dinamik k’ap travay pou jistis plizyè lang. Nan responsablite yo gen rele elèv nan tout TWP nan tout klas yo ki te rate de (2) klas youn aprè lòt, antre done ak enfòmasyon peman, kenbe dosye elèv yo sou papye, enfòmasyon sou admisyon ak evalyasyon, bay bòdwo pou peye ranplasman, ak reyinyon regilyèman avèk anplwaye pwogram lan.

 

Pou yon deskripsyon konplè sou pozisyon volontè sa’a, klike la.

Òganizasyon

Tanpri voye lèt kouvèti ak rezime pou pozisyon volontè sa yo bay Ben Echevarria nan ben@welcomeproject.org
YUM Estajyè

Pwojè Byevini nan ap chèche yon etidyan Etid Travay Federal pou travay 10-15 èdtan chak semèn pou ede avèk pwogram ranmase lajan anyèl YUM la: Yon gou nan vil imigran. Uit (8) a 12 restoran lokal ke imigran yo ap jere bay manje, ak anpil nan biznis lokal yo ak manm kominote yo sipòte evènman an atravè esponsò, anons liv pwogram, ak lotri. Estajyè a pral travay avèk Prezidan Komite YUM la ak Direktè Egzekitif la pou sipòte rechèch la, planifikasyon, ak ekzekisyon evènman an.

 

Pou yon deskripsyon konplè sou pozisyon sa’a, klike la.

Estajyè devlopman

Pwojè Byevini nan ap chèche yon etidyan Etid Travay Federal pou ede avèk travay devlopman nou an 10-15 èdtan chak semèn. Estajyè devlopman an pral ede Direktè Egzekitif la ak Kòdonatè Devlopman ak Sibvansyon an avèk aktivite ranmase lajan TWP yo. Majorite travay la pral nan prepare soumèt sibvansyon yo epi kenbe done egzat sou donatè yo.

 

Pou yon deskripsyon konplè sou pozisyon sa’a, klike la.

Manm Konsèy Volontè a

Pwojè Byevini nan pou moman an la ap chache kandida ki entèrese ki pou rantre nan manm konsèy nou an epi pataje eksperyans yo ak rezo yo yon fason pou fè avanse vizyon, misyon ak pwogram òganizasyon an. Kandida ideyal yo ap pasyone ak gen bon jan enfòmasyon sou kominote imigran yo, jistis sosyal, metriz kominote ak / oswa aktivis de baz yo. Anplis de sa, nou entèrese plis avèk aplikan ki gen konpetans finansye ak / oswa pwogram ranmase lajan.

Pou yon deskripsyon konplè sou pozisyon sa’a, klike la.