top of page

Lidèchip pou Granmoun

​ Pwogram pou granmoun nou yo

Pwogram lidèchip pou granmoun nou yo ranfòse lidèchip imigran yo atravè klas lang Anglè yo ak opòtinite pou ogmante patisipasyon yo nan kominote nou an.

Entèrese nan ofri sèvis kòm volontè?

klike la pou ranpli aplikasyon volontè nou an.

Klas ESOL

Sèvi ak tèm Edikasyon ak Objektif, Travay, Lojman ak Kominote, Alfabetizasyon Finansye, Sante ak Byennèt, ak Sivik, Pwojè Byevini nan prezante elèv yo resous kominote a, ti diferans ki genyen yo nan yon nouvo kilti, ak opòtinite pou angaje nan lavi sivik nan vil la.

 

Nou ofri 4 nivo Anglè diferan pou granmoun k’ap aprann Anglè yo epi chak klas yo reyini de (2) jou nan semèn nan.

 

Aprann plis.

Klas Enfòmatik

Yon pwogram kan ki dire sis (6) semèn ki bay opòtinite pou jèn yo kiltive relasyon ki dire avèk kamarad klas yo epi eksplore lòt kilti. Objektif nou se pou jèn yo kreye istwa dijital pou prezante a pwòp kominote yo nan itilize pwoblèm yo sanble nan men moun nan lokalite yo.

Aprann plis.

 Klas pou Sitwayen

Ofri atelye ak pwogram pou paran imigran yo ak fanmi yo konsantre sou sipòte timoun yo nan sistèm edikasyon Ameriken an.

Aprann plis.

Kisa Nou Ofri:
Kat (4) nivo klas
Senk (5) èdtan enstriksyon chak semèn
Pri kou yo:

$50 Pri enskripsyon

$ 25 pou liv kou yo

Orè ki fasil:

Chak klas yo reyini de (2) fwa nan semèn nan, swa Lendi ak Mèkredi oswa Madi ak Jedi. Chwazi ant kou maten ak aswè yo:

Klas Maten yo

9 AM - 12 PM

Klas Aswè yo :

6 PM - 8:30 PM

Gen bous etid ki disponib pou moun k’ap viv nan Somerville yo!

Objektif la pou pwogram edikasyon granmoun nou an se pou ranfòse ak ekipe lidè imigran yo. Pou nou, lang nan se jis kòmansman an. Nan pwogram nou yo, prèske 200 elèv ap aprann lidèchip atravè objektif klas Anglè yo.

Nou kwè ke se elèv yo ki pwodwi konesans yo e se pa pwofesè yo, e se pou sa nou kreye yon anviwònman ki motive elèv yo nan ba yo kèk kontwòl sou pwosesis aprantisaj la.

Sòti nan elèv ki travayè sosyal ki bay sipò youn a youn a pwofesè yo ki ankouraje kolaborasyon ak refleksyon pwogram ESOL la ranfòse granmoun yo pou yo ka vin lidè trè respekte nan kominote yo.

Ou vle enskri?

Sesyon Enskripsyon:

Out ak Janvye

Dat kòmansman nouvo elèv yo:

Septanm ak Janvye

Tout elèv yo dwe enskri anvan yo vini nan klas la, epi pran yon evalyasyon lang pou ka detèmine nivo Anglè yo.

Pou plis enfòmasyon, tanpri vini nan biwo nou an oswa rele nan 617-623-6633. Nou pale Espanyòl tou!
 

Tout elèv k’ap viv oswa travay nan Somerville gen priyorite, men nou akeyi elèv ki sòti nan lòt vil yo tou toutotan ke gen espas

Vle sèvi kòm volontè?

Majorite klas nou yo se volontè ki anseye yo, yo souvan travay a de (2) oswa ekip moun ki gen divès nivo eksperyans ansèyman.

 

Si ou entèrese nan ansèyman, tanpri li plis enfòmasyon la.

 

Vle sipòte pwogram ESOL nou an nan lòt fason?

  • Bay sipò administratif, rele elèv ki rate klas yo epi ede avèk lis prezans yo

  • Pwofesè espesyal yon elèv

  • Fè don a Pwojè Byevini nan

Si ou entèrese nan ede nan youn oswa nenpòt lòt fason, tanpri kontakte winki@welcomeproject.org 

ESOL

Klas Konpetans Enfòmatik

Nou kwè tout granmoun ki nan kominote imigran an ta dwe santi yo gen plis konfyans ak konpetan nan itilizasyon òdinatè yo.

 

Ane akademik sa’a, nou pral òganize klas enfòmatik chak Vandredi maten. Nan sezon otòn nan, kou entwodiksyon an ap bay konpetans debaz pou ka itilize yon òdinatè chak jou. Tandiske nan sezon prentan an, kou entèmedyè a pral anseye itilizasyon aplikasyon yo an pwofondè tankou aplikasyon komen yo Microsoft pou tach ki asosye avèk travay yo.

 

Pou enfòmasyon ak enskripsyon, tanpri rele nou nan 617-623-6633. Nou pale Espanyòl tou!


 

Enfomatik
Sitwayen

Klas pou Sitwayen

Nou sipòte ak ankouraje fanmi imigran yo pou pase nan pwochen etap la pou ka vin yon sitwayen Ameriken.

Etap ou pou vin sitwayen enpòtan pou nou paske kòm yon sitwayen Ameriken ou gen kapasite pou vote, jwenn pi bon opòtinite pou travay epi kontinye gen plis valè pou kominote ak sosyete ou a.

Pou plis enfòmasyon sou orè klas sa’a, tanpri rele nou nan 617-623-6633. Nou pale Espanyòl tou!
bottom of page